Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen

 Karlshamns Bågskytteklubb

Hemort: Karlshamns kommun.
 
Bildad år1954
 
Reviderade tisdag den 31 mars 2020
 
Stadgarna tagna vid extrainsatt årsmöte söndag den 12 april 2020
 
Dessa ersätter tidigare stadgar
 
 
Idrottsrörelsen verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få 
motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
Idrotten är organiserad i självständiga föreningar och förbund som 
tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 §    Vår verksamhetsidé
Föreningen vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 
Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet 
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar 
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
 • Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §    Vår idrott
Föreningen skall bedriva Bågskytte i tillämpliga former och består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
 
3 §    Tillhörighet m.m
Föreningen är medlem i Svenska Bågskytteförbundet (SBF)    
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
 
Föreningen tillhör dessutom Sydöstra Götalands Bågskytteförbund (SÖGBF). 
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DFstyrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.            

4 §    Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §    Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 §    Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 §    Stadgetolkning m m   
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8 §    Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Stadgarna bör ses över vart femte år.

9 §    Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras tex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §    Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem.

11 §    Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom föreskriven tid får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §    Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §    Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 28 februari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 • Vid nyteckning av medlemskap ska avgift betalas 30 dagar efter godkännande av styrelsen. 
 • hedersmedlem betalar ej årsavgift.

14 §    Deltagande i den idrottsliga    verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former och villkor som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SBF ge sitt samtycke.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 §    Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet översändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Hedersmedlem har rösträtt enligt samma regler som övrig medlem.

18 §    Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §    Beslut och omröstning              
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som stöds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §    Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 §    Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 1.       Mötets öppnande.    
 2.          Fastställande av röstlängd för mötet.
 3.          Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4.          Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6.    Fastställande av föredragningslista.
 7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste        räkenskapsåret.
 8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10.    Fastställande av medlemsavgifter.
11.        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13.    Val av
    a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
    c)    suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;                   
    d)    revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
    e)    två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
    f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
    14.    Övriga frågor.
      15. Mötets avslutande.
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
 
22 §    Extra årsmöte                    
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 10 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall delges medlemmarna senast sju dagar före mötet samt anslås i klubblokalen.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 och 18 §.
 
VALBEREDNINGEN
23 §    Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av 2 ledamöter valda av årsmötet, varav en väljes till sammankallande i valberedningen. Antalet övriga ledamöter bör om möjligt vara lika fördelat mellan könen. 
Olika åldersgrupper skall finnas representerade. 
Valberedningen skall före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
 
REVISORER
24 §    Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.
 
STYRELSEN
25 §    Sammansättning
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.
Styrelsen består av ordförande samt lägst fyra och högst sex övriga ledamöter samt två suppleant/ersättare.
Styrelsen utser vid ett konstituerande möte, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men har yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen. 
Föreningens ambition är att styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

26 §    Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
 
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s och SBF:s stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden, om beslut fattas skall ansvarig utförare anges.
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till          föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl, 
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, 
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
I kallelsen skall framgå dag, tid och plats. 
Kallelsen med föreslagen dagordning skall tillsändas styrelsen senast 14 dagar före mötet. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och sekreteraren. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
 
28 §    Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 
 
29, 30, 31 samt 32 § SEKTIONER  
Vid bildande av sektioner gäller rubricerade paragrafer i RF:s normalstadgar för idrottsförening antagna 1999.12.01.
 
TVIST
33 §    Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SBF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar 
för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.